Ngoại tệ


Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản
AUD Đô Úc 15,671.10 15,829.40 16,339.60 -
CAD Đô Canada 17,616.80 17,794.80 18,368.30 -
EUR Euro 23,856.80 24,097.80 25,193.10 -
USD Đô Mỹ - Đô la Mỹ 23,090.00 23,120.00 23,400.00 -